Złożenie sprawozdania o osiągniętym poziomie odzysku/recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji za rok 2016

2017-02-15

Dotyczy: prowadzącego stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Opis: Prowadzący stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji składa marszałkowi województwa oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdanie o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do jego stacji demontażu, masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwienia, osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed 1.01.1980 i w okresie późniejszym.

Podstawa prawna: art. 30; Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 803 z późn. zm.).