Złożenie rocznego sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

2017-02-28

Dotyczy: podmiotów przywożących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane na terytorium kraju oraz wywożące te substancje lub gazy z terytorium kraju, podmiotów stosujących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, podmiotów prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożących na terytorium kraju produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, oraz dokonujących wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium kraju.

Opis: Sprawozdanie zawiera informacje o ilości substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych przywożonych spoza terytorium Unii Europejskiej i wywożonych z terytorium Unii Europejskiej.
Sprawozdania są przekazywane w formie formularzy mających postać dokumentów elektronicznych, w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych. Przed sporządzeniem pierwszego sprawozdania podmiot jest
obowiązany do zarejestrowania się w bazie danych poprzez wypełnienie w tej bazie formularza rejestracyjnego.
Prowadzenie bazy danych należy do obowiązków wyspecjalizowanej jednostki. Wykonywanie zadań wyspecjalizowanej jednostki powierza się Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 16, 17, 39, 40; Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881 z późn. zm.).