Sporządzenie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2016

2017-02-28

Dotyczy: podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opis: Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej bazy raport zawierający informacje dotyczące m.in. wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, wielkości produkcji, zużycia i charakterystyki paliw, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Obowiązek ten dotyczy substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji określonych w załączniku do ustawy. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową www.krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta, dla każdego zakładu odrębnie.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2273 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2011 Nr 3, poz. 4); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu ich wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2016 poz. 1877).