Złożenie sprawozdania o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni...

2017-05-31

Złożenie sprawozdania o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów za okres 1.05.2016 - 30.04.2017

Dotyczy: hodowców ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych.

Opis: Podmiot korzystający ze środowiska odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazuje marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub organizmów wodnych.
Podmiot korzystający ze środowiska:
1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a także osoby prowadzącej działalność wytwórczą w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
2. osoby wykonujące zawody medyczne w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnych specjalnych praktyk,
3. jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, 4. osoby fizyczne nie będące podmiotem, o którym mowa w pierwszym punkcie, korzystające w takim zakresie, jaki wymaga pozwolenia.

Podstawa prawna: art. 286.1a; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jendolity: Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm.).