Złożenie sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz masie i rodzajach odpadów powstałych z przetworzenia zużytego...

2017-07-31

Złożenie sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz masie i rodzajach odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu za I półrocze roku 2017

Dotyczy: prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opis: Prowadzący zakład przetwarzania sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania zawierającego informacje o:
1) masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
2) rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Podstawa prawna: art. 51, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1155 z późn. zm.); art. 108 pkt 28, Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688).